Archive for the ‘Museumstjenesten og fellesmagasinet’ Category

Varmekammeret på Trollull ankommet

onsdag, mars 23rd, 2011
Delene til varmekammeret kjøres gjennom porten på Trollull. Foto Line Kjølberg

Delene til varmekammeret kjøres gjennom porten på Trollull. Foto Line Kjølberg

Trollull fellesmagasin har nå fått varmekammer installert. Som nummer tre i Norge! Det er kun våre kollegaer på Kulturhistorisk Museum og Nasjonalmuseet som har denne insektsaneringsmetoden i bruk i Norge fra før. For å unngå spredning av insekter i magasinene, vil alle gjenstander av organisk materiale bli behandlet i varmekammeret. Hovedårsak til at det er valgt oppvarming fremfor nedfrysing som metode for insektsanering er at prosessen er mindre kostnadskrevende både i tidsbruk og energiforbruk.

Det var en utfordring å få de store elementene inn på lasterampen Randa Arntzen og Kassian Ortner. Foto: Line Kjølberg

Det var en utfordring å få de store elementene inn på lasterampen Randa Arntzen og Kassian Ortner. Foto: Line Kjølberg

De fleste insekter som utsettes for en temperatur som overskrider 52⁰C vil dø. Det animalske proteinet i cellene hos insektene brytes ned og derved drepes insektet. Dette gjelder alle stadier av insektets livssyklus – egg, larve, puppe og voksne insekter. I varmekammeret blir gjenstandene gradvis varmet opp til rundt 54⁰C. Én til to timer med denne temperaturen er nok til å drepe insektene. Under hele oppvarmingsprosessen styres fuktigheten for å unngå tørkeskader på gjenstandene. Selve behandlingsprosedyren (oppvarmingsfase, fastholde ønsket temperatur, nedkjølingsfase) vil til sammen ta normalt knapt ett døgn.

Varmekammeret er produsert etter ønsket mål av firmaet Thermo Lignum i Tyskland. Alt har blitt levert som ferdigproduserte elementer som er satt sammen på stedet. Denne jobben har teknisk ansvarlig fra Thermo Lignum foreløpig brukt to uker på, og det gjenstår fremdeles noe arbeid for å få det tekniske til å fungere. Denne perioden har vært meget intens med lange arbeidsdager uten helgefri, så den etablerte overnattingsmuligheten på Trollull har kommet til god nytte for ham.

Varmekammeret ankom en kald februardag på såpeglatt vinterføre. Sjåføren for den tyske traileren, uten kjetting, tok ikke sjansen på å kjøre helt ned til Trollull-bygningen. Løsningen på det som tyskerne så på som et stort problem, ble Folkenborg Museums traktor, inkludert sjåfør og kjetting. Alle delene til varmekammeret, den tyngste på 400 kg, skulle fraktes til den nye mottaksdelen, via rampen og kaldlageret. Her måtte både fantasi og krefter til for å få alt på plass. Nå gjenstår det bare å lære behandlingsmetoden, noe som blir en av de mange oppgavene den nye magasinforvalteren skal sette seg inn i.

Vi gleder oss over at enda en viktig del av fellesmagasinet snart er på plass.

Deler av varmekammeret på vei fra lagerhallen. Foto Line Kjølberg

Deler av varmekammeret på vei fra lagerhallen. Foto Line Kjølberg

Råd og veiledning

tirsdag, desember 14th, 2010

MuseumstjenestenMuseumstjenesten kan gi råd og veilede i:

  • forebyggende konservering av gjenstandssamlinger, slik som veiledning i oppbevaring og magasinering, håndtering, behandling,  rengjøring, pakking, osv.
  • behandling av insekt- og mugg/soppangrepne gjenstander
  • valg av metode og materialbruk ved bygningsvedlikehold
  • registrering av museumsgjenstander i standard registreringssystem i dataprogrammene WinRegimus og Primus og
  • formidlingsarbeid som bl.a. utstillingsteknikker
  • råd vedrørende innkjøp av produkter i bevaringssammenheng og til merking av registrerte museumsgjenstander
  • diverse dokumentasjonsteknikker

Museumstjenesten leder også arbeidet med opprettelsen av Trollull fellesmagasin for museene i Østfold.

Spill av film

Se film om den gamle stålullfabrikken Trollul

Stokk og stein

tirsdag, desember 14th, 2010

Stokk og stein i samtale med konservator Randa Arntzen, foto: Line Kjølberg

I løpet av noen uker høsten 2010 ble rundt 40 av Østfoldmuseenes 61 antikvariske bygninger satt under lupen. Målet var å registrere bygningenes tilstand, og  kartlegge hvilke tiltak og ressurser som må settes inn for å utbedre de dokumenterte bygningsskadene.

De fem museumsavdelingene, Halden historiske Samlinger, Borgarsyssel Museum, Folkenborg Museum, Kystmuseet Hvaler og Fredrikstad Museum, som er med i undersøkelsen har en svært variert bygningsmasse så fokuset har i denne omgang vært på trebygningene.

Stokk & Stein
Den bygningstekniske undersøkelsen ble utført av firmaet Stokk & Stein fra Lom i Oppland. Stokk & Stein er et tømrerfirma med spesialkompetanse innenfor lafting og restaurering av tre- og steinbygninger. De 17 ansatte har hatt flere oppdrag for blant annet Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen og anses for å være blant de beste på sitt felt.

Satsningsområde
Museene har et stort ansvar som forvaltere og formidlere av kulturarven. Derfor er et av Østfoldmuseenes satsningsområder fremover bygningsvedlikehold. Den bygningstekniske undersøkelsen er et ledd i denne satsningen og skal belyse behovet for restaurering og konservering av denne delen av fylkets kulturarv.

Økte bevilgninger
Rapporten fra stokk & Stein ble bestilt før sommeren med bakgrunn i det nye styrets ønske om en planmessig samlingsforvaltning ved Østfoldmuseene. Det passet derfor veldig bra at Østfoldmuseene fikk 1 million kroner i økt driftstilskudd fra og med 2011, helt i tråd med vår budsjettsøknad hvor nettopp midler til bygningsvedlikehold og samlingsforvaltning ble prioritert. Nå vil rapporten avdekke hvor innsatsen må settes inn!