Archive for the ‘Museumsnettverk’ Category

Sjøfolk

lørdag, juli 13th, 2013
Manskap på bark "Nor" ved forrige århundreskifte.Både kapteinen og flere av manskapet kom fra Hvaler. Foto: Kystmuseet Hvaler

Mannskap på bark «Nor» ved forrige århundreskifte. Både kapteinen og flere av manskapet kom fra Hvaler. Foto: Kystmuseet Hvaler

Har du vært til sjøs? Da vil vi gjerne høre din historie. Forskere og historikere har vært lite opptatt av å dokumentere sjøfolks liv og arbeid. Norske sjøfartsmuseer vil rette opp i dette, og samarbeider om å samle flere opplysninger om denne gruppa. Vi vil gjerne at du svarer på vår undersøkelse om sjøfolk!

Vi ønsker å  vite mer om:

–          Rekrutteringen til sjømannsyrket

–          Arbeidet og miljøet om bord

–          Møter mellom ulike havner

–          Kontakt med familie og hjemsted

–          Og alt du ellers mener har preget sjøfolkenes liv og arbeid

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Nettverket for Sjøfartsmuseer i Norge og Norsk etnologisk gransking (NEG). NEG dokumenterer kulturhistorien fra levende minner. Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på hos NEG, som holder til ved Norsk Folkemuseum. Du kan lese mer om og svare på undersøkelsen her.

Kaptein Reidar Solbrekke ca. 1935. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kaptein Reidar Solbrekke ca. 1935. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kystskippere fra Vesterøy, 1944. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kystskippere fra Vesterøy, 1944. Foto: Kystmuseet Hvaler

Ung sjømann fra Hvaler, ca. 1890. Foto: Kystmuseet Hvaler

Ung sjømann fra Hvaler, ca. 1890. Foto: Kystmuseet Hvaler

Reisendefolket feirer 500 år (minst) i Skandinavia – jubileum 14-15.september

fredag, september 7th, 2012
Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet

Det blir två glada och spännande dagar i Ed i Dalsland nästa fredag och lördag – den 14 och 15 september när vi firar Resandefolkets (minst) 500 år i Skandinavien. Resande/romanifolk/tatere från Sverige och Norge berättar om kulturen och historien.

Fredag 14. september

Kl 14  – Invigning av boplatsen Skojareberget som besöksmål
Efter invigningen vandrar vi den nya slingan runt området och lär oss mer om platsen och människorna som bodde där.
Samling vid vägen mellan Hökedalen och länsväg 164/166 fem km väster om Ed. Även infart mot Hökedalen från länsväg 164/166.
(Oömma skor och kläder efter väder. Det är blött i området) Medverkande: Tal av Ole Haabeth—fylkesordfører i Østfold fylke, medlem av Interregs beslutsgrupp och Martin Carling—kommunalråd i Dals-Ed; Invigningen förrättas av Anette Katarina Rosengren Andersen och Anette Magnusson (Rosenqvist)—ättlingar från Skojareberget; Vilhelm Johansen—sång och musik.

Kl 19 Konsert Resandemusiken i våra hjärtan
Svenska och norska musiker från resandefolket spelar och sjunger. Bland artisterna: Nora & Fredrik med band, Hilde Iren Borge Strøm och Vilhelm Johansen samt Ronny Lundin. Konferencier: Ingvar Johannesson.  Allhuset Stallbacken, Hagaskolan.
(Vid god väderlek utomhuskonsert vid Timmerstugorna i Ed vid länsväg 164/166. Ta gärna med något att sitta på. Varma kläder!) Drogfritt. Fri entré.

 Lördag 15. september

Min kultur. Min historia. Hantverk, föredrag, utställningar och musik. Gamla Real, Ed. Beläget norr om järnvägen, 300 meter öster om järnvägsstationen. (Se karta i programmet). Hur har resandefolket försörjt sig? Hantverkare visar trådarbeten, knivslöjd, bindning av pappersblommor med mera. Öppen scen för musiker. Titta på. Pröva på.

Kl 10-15 Hantverk och utställningar om resandefolkets kultur och historia. Hantverkare och utställare: Fritz Rosendahl, Jonny
Borge, Marenius och Viola Karlsen, Mariann Grønnerud, Rosine Rosendahl, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Latjo drom, Romanifolket/taternes kulturfond, Glomdalsmuseet, Haugalandmuseene—Båtreisende på Vestlandet, Den skandinaviska resandekartan.

Kl 11-13 Möjlighet att köpa kaffe, smörgås och lättare lunch.

Kl 10 Calle Jularbo—resande—musiker—stjärna. Jan Karlsen berättar och spelar dragspelkungen Jularbos låtar.

Kl 11 Romani—mitt språk. Simon Wallengren berättar.

Kl 11:45 Romanifolket/taternes kulturfond. Styreleder Sissel Daabous och nestleder Holger Gustavsen presenterar fonden.

Kl 12:15 Resandemusik—mötenas musik. Musikern Nora Pettersen & forskaren Gjermund Kolltveit.

Kl 13 Livet på reisefot. Anna Gustavsen sjunger och berättar.

Kl 14 Cirkus, tivoli och resande. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt & Richard Magito Brun visar bilder och berättar om sin släkts cirkusliv.

Med reservation för ändringar. Lasta ned hela programmet som PDF här.

Nylansering av DigitaltMuseum.no – Et digitalt sprang

tirsdag, januar 24th, 2012
Østfoldmuseene på Digitaltmuseum.no

Digitaltmuseum.no i ny drakt og med ny funksjonalitet.

Fredag 20. januar åpnet direktør Anne Aasheim i Norsk Kulturråd en ny utgave av DigitaltMuseum.no. Med dette tar norske museer for alvor steget inn i den digitale fremtiden.

DigitaltMuseum.no er en nettbasert tjeneste der landets museer kan presentere gjenstandene, fotografiene og kunstverkene sine. I dag er 89 museer representert med ca. 900 000 gjenstander og fotografier.

Museene vil ikke lenger bare gjøre samlingene tilgjengelig, – den nye utgaven oppfordrer derfor  til dialog med brukerne. Publikum har nå anledning til å engasjere seg i museumssamligene på nye måter. Den nye utgaven representerer noe helt nytt, ved å gå fra monolog til dialog.

Den nye utgaven gir publikum anledning til å engasjere seg i museumssamlingene på nye måter. Brukerne kan opprette sin egen profil og merke av foto, gjenstander og kunst som de finner interessante og organisere dem som sin personlige samling. De kan også kommentere og gi informasjon om gjenstander og bilder, inngå dialog med museumspersonale og dele materiale med andre brukere. Samtidig gir dette museene tilgang til den verdifulle kunnskapen om fotografiene og gjenstandene som publikum innehar.

Østfoldmuseene er også representert på DigitaltMuseum.no, foreløpig med  6670 fotografier og gjenstander fra Moss by- og industrimuseum, Halden historiske Samlinger, Østfold fylkes billedarkiv, Fotballmuseet, og Museumstjenesten i Østfold (Østfold Energi-samlinga).

Besøk Østfoldmuseene på Digitaltmuseum.no ->>


Østfoldmuseene lanserer to nye blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseene utvider sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier og lanserer to nye blogger. De nye bloggene er Kystkulturbloggen og Herregårdsnettverket. Som navnene tilsier fokuserer bloggene på to vidt forskjellige temaer.

Da Østfoldmuseene lanserte nye nettsider ved utgangen av 2010, var det for å ta skrittet ned fra pidestallen og ut mot publikum. Vi ønsker å invitere til brukermedvirkning og dialog slik at innholdet også påvirkes av dere. Som en videreføring av denne tanken lanseres nå to nye fagblogger. I tillegg finnes Det skandinaviske reisendekartet som ble opprettet allerede i april 2010. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Samtidig inviterer vi nå til dialog mellom fagpersoner og publikum gjennom bloggenes kommentarfelt.

Kystkulturbloggen

Kystkulturbloggen skrives av Inge Bugge Knudsen. Inge er konservator for kystkultur ved Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene. Gjennom bloggen ønsker han å formidle stoff som er relatert til kystkultur, med utgangspunkt i det som forfatteren er interessert i innen temaet. Bloggen er derfor ikke begrenset til Fredrikstad, ei heller Østfold.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Praktisk seminar i båtdokumentasjon

fredag, juli 8th, 2011
Båtdokumentasjon, foto: Inge Bugge

Båtdokumentasjon, foto: Inge Bugge

13. – 15. september 2011 arrangeres seminar om dokumentasjon av små kulturhistoriske båter i museal og privat eie på Isegran i Fredrikstad. Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur v/ Østfoldmuseene/ NMM – Follo Museum/ Hardanger Fartøyvernsenter står bak invitasjonen.

”Nasjonal verneplan for fartøy 2011-2017”

Miljøverndepartementet og Riksantikvaren lanserte i desember 2010 ”Nasjonal verneplan for fartøy 2011-2017”. Her har de synliggjort en ansvarsfordeling mellom MD/ RA og KKD/ museene. RA skriver i verneplanens kapittel 6.2 om ”Små og åpne båter” at det er viktig at kulturminneforvaltningen og museumssektoren etablerer et godt samarbeid og samlet utarbeider en plan for hvordan de små og åpne båtene skal ivaretas i et langsiktig perspektiv.

Seminar om forvalting av småbåter

Dette er bakgrunnen for at Museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur nå inviterer til et seminar om forvaltning av småbåter. Her vil vi gjennomgå praktisk dokumentasjon, beskrivning og registrering av båter ved museale og private samlinger. Vårt mål er å finne frem til metoder som gjør oss i stand til å få en enhetlig oversikt over båtene ved samlingene. Dermed kan vi forhåpentligvis foreta bedre forvaltningsvalg i tiden som kommer. Langsiktig og god forvaltning krever en enhetlig nomenklatur og felles strukturert registreringsarbeid. Vi vil primært gå løs på dokumentasjonsbehovet for de små, åpne båtene i museenes samlinger men også utarbeide forslag og teste ut systemer for registrering og grunnlagsdokumentasjon for båter som i dag er i privat eie og i bruk. Det er søkt Riksantikvaren om støtte til seminaret.

Målet er å finne fram til gode og velfungerende måter å beskrive og registrere små båter med kulturhistorisk verdi, både de på museer og i privat eie.

Bidrag til Forbundet KYSTEN

Dette arbeidet blir en del av museenes bidrag ovenfor det fellesprosjektet vi har med Forbundet KYSTEN om å få oversikt over de små og åpne båtene. KYSTEN og museene foretar her en arbeidsdeling. Museene tar seg av dokumentasjonsbehovene, mens KYSTEN går inn prosjektet fra registrerings-siden. Primus danner utgangspunktet for båtregistreringsarbeidet for museenes fartøy, både de flytende og de magasinerte farkostene.   Rapportering Etter endt dokumentasjonsseminar vil vi presentere resultatene for de øvrige nettverksmuseene gjennom et møte i museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur (Volda 20.9.2011), og gjennom en nettpublisert rapport. Dette vil danne utgangspunktet for en mal som tilbys museene i deres arbeid med registrering og dokumentasjon av båter.

Seminar på Isegran

Seminaret holdes på Isegran i Fredrikstad. Øya Isegran ligger midt i Glommas utløp, mellom Kråkerøy, Fredrikstad by og Gamlebyen og har huset både orlogstasjon på 1700- tallet og lystbåtverft på 1930 -tallet. Fredrikstad museum forvalter deler av øya og har sine maritime aktiviteter her med utstilling og museumshavn ved trebåtverftet Maritime Center. På Isegran er det overnattingsmuligheter, foredragssal og kafe.

Seminaret er ment for både museumsansatte som jobber med småbåter og privatpersoner, foreninger og kystlag som har egne småbåter av kulturhistorisk verdi. Maks antall deltakere er 30 personer. Egenandel på seminaret er 500 kr.

Seminaret vil bli lagt opp med både praktisk og teoretisk innhold. Den teoretiske delen og innendørs gruppearbeid foregår i museets bygninger på Isegran. Praktiske øvelsene foregår ute på Isegran, Kråkerøy eller ute på fjorden.   Det vil bli arbeidet i tre grupper. De tre arbeidsgruppene er i utgangspunktet faste gjennom hele seminaret, men det vil være muligheter for å besøke de andre gruppene underveis. Gruppenes arbeid legges frem sitt siste dag. Gruppearbeidet på alle tre grupper skal ta utgangspunkt i deltakernes diskusjoner i tillegg til de praktiske øvelsene.

Arbeidsgrupper

Registrering

Uttesting av PRIMUS for registrering av båter; slik at vi får en enhetlig oversikt over alle båtene ved museene, og i private samlinger. Museene er vant til å bruke Primus til registrering av gjenstander, men hvordan er det å bruke Primus til å registrere båter? Hvilke begreper skal vi bruke og hva er det viktig å beskrive? Målet er å finne frem til felles nomenklatur/ måte å beskrive båtene på, samt finne begreper, måter å ta mål på, måter å merke båter og tilfar.

Det vil også være aktuelt å finne frem til en fotograferingsstandard og måter å klassifisere båtene ut fra verdi. For-slag til norm lages på forhånd og testes ut på en serie båter i samlingen til Fredrikstad museum under seminaret. Utflukt til museets båtsamling Ansvarlig Hege Steen Langvik

FM   Dokumentasjonsoppmåling/ tegnekurs

Oppmåling og tegning er et godt verktøy for dokumentasjon av båter som ikke kan bevares og en måte å formidle og presentere båter som er bevart. Dette gir grunnlag for sammenlikning av forskjellige båter og et bilde av båtenes egenskaper. Målet er å lære hva det er viktig å fokusere på når en kulturhistorisk båt skal måles og tegnes opp.

Gruppen deles opp i undergrupper som måler og tegner en egnet båt. Fotodokumentasjon og beskrivelser. Her blir bevaringsforhold og forsvarlig oppstøtting og reparasjon/ vedlikehold et tema. Ansvarlig: Arne Emil Christensen.

Dokumentasjon av bruk/ kontekst

Mens de ovenstående gruppene jobber med de kalde fakta skal denne gruppen fokusere på kon-teksten båten har vært i: hvor den er bygd, av hvem, hva den er brukt til, hvor den er brukt etc. Gruppen skal skaffe kontekstinformasjon og dokumentere dette på en tradisjonsbåt og en lyst-seiler. Avhengig av antall deltakere vil en eller to båter brukes som utgangspunkt for arbeidet: Ansvarlig: Inge Bugge Knudsen FM

a) Lystseiler/ jolle: Gazelle fra 1968. Nyinnsamlet til samlingen østnorske lystbåter. Giveren vil delta som informant, og konstruktøren for båttypen Ole With deltar også. Båten rigges, seiles, filmes. Diskusjoner rundt båttypen og bruken dokumenteres. Alle deler til båten beskrives, merkes, får navn osv. Informasjon om klassen, regler osv. Ansvarlig: Terje Planke, NMM.

b) Bruksbåt fra Østfold. En vaeke bygget på 1930 tallet på Kråkerøy, Fredrikstad. Båten ble brukt til ålefiske og ble rodd av to mann. Båten hadde også rigg. Nyinnsamlet til Fredrikstad museum. Samtale med giver. Ansvarlig: Åsmund Kristiansen, HFS.

Foreløpig program

Mandag 12. september

Langveisfarende ankommer Isegran. Innkvartering.

20.00 Felles middag på Kafé Galeien, Isegran.

Tirsdag 13. september

09.00 – Velkommen til Isegran.

– Inge Bugge Knudsen: Gjennomgang av seminaret.

– Åsmund Kristiansen: Dokumentasjon som målrettet virksomhet: Hva er dokumentasjonens hensikt. 10.30 Inndeling i 3 grupper. Gruppearbeid.

Kontekstgruppen og tegnegruppe reiser ut til båtene de skal dokumentere.

12.00 Lunsj. Gruppevis

13.00 Gruppearbeid

16.00 Pause

16.30 Fellesdiskusjon

17.30 Slutt

19.00 Middag i kafé Galeien.

Onsdag 14. september

09.00 Gruppearbeid.

Kontekstgruppen og tegnegruppe reiser ut til båten de skal dokumentere. Registreringsgruppen reiser til båtsamling for å prøve ut kategoriseringene.

12.00 Lunsj

13.00 Gruppearbeid

16.00 Fellesdiskusjon

17.30 Slutt

19.00 Middag med underholdning.

Torsdag 15. september

09.00 Gruppearbeid

12.00 Lunsj

13.00 Presentasjon; oppsummering og konklusjoner fra gruppene. Planlegging av veien videre.

16.00 Slutt

Seminaret arrangeres av Museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur som et samarbeid mellom Fredrikstad museum/ Østfoldmuseene, Norsk Maritimt Museum, Akershus Fylkesmuseum/ Follo Muse-um og Hardanger, Voss Museum/ Hardanger Fartøyvernsenter og Forbundet KYSTEN.

Seminaret er støttet av Riksantikvaren.

Spørsmål om seminaret: Terje Planke: tlf 24114152/Terje.Planke@marmuseum.no eller Inge Bugge Knudsen: 90835561/ ingknu@arkiv.ostfoldmuseene.no

Påmelding innen 19. august til Inge Bugge Knudsen: ingknu@arkiv.ostfoldmuseene.no Gi beskjed om hvilken gruppe du helst vil være med på, hvilket museum du eventuelt representerer eller hva slags båt(er) du har eller er interessert i. Opplys også om behov for overnatting (fra dato til dato). Ta med egnede klær, også til utendørs arbeid.

Vennlig hilsen Inge Bugge Knudsen Fredrikstad museum Terje Planke, Norsk Maritimt Museum/ Follo Museum Heidi Richardson, Hardanger Fartøyvernsenter

Internasjonale nettverk

onsdag, desember 8th, 2010

Folkenborg museum er medlem av ”Landbrugspuljen” som er et nettverk for danske landbruksmuseer. Dette nettverket er for tiden den eneste motoren som på nordisk nivå diskuterer innsamlingspolitikk, kassasjon, levende planter og dyr ( genresurser etc. )
Nettverket avholder kvaltalsvise møter og som regel et 3 dagers seminar hvert år.

Folkenborg museum er vi med i et europeisk nettverk for vognmuseer – EU-carriages. Nettverket har hovedfokus på nettutstillinger.

Nasjonale nettverk

onsdag, desember 8th, 2010

Fotobevaringsnettverket
Nettverket for arbeiderkultur
Nettverket for industrikultur
Skognettverket
Nettverk for bevaring og magasinering.
Nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold
Kystnettverket
Herregårdsnettverket (ledes av Fredrikstad Museum)
Landbruksnettverket (når det blir iverksatt)
Tekstilnettverket