Archive for the ‘Presse’ Category

Gladnyhet fra Statsbudsjettet 2016!

onsdag, oktober 7th, 2015
Vedlikehold på St. Olavs Vold i 2012. ( Foto: Siw Norgård Østfoldmuseene)

Vedlikehold på St. Olavs Vold i 2012. ( Foto: Siw Norgård Østfoldmuseene)

Østfoldmuseene blitt tilgodesett med 1 million kroner ekstra til bygningsvedlikeholdstiltak fra 2016. Riktignok har staten de to siste årene redusert nivået for pris-og lønnsvekst fra ca. 3,5% til 1,8%. Det betyr i realiteten en reduksjon av driftstilskuddet over tid, men Østfoldmuseene ble likevel gledelig overraskelse da statsbudsjettet ble presentert den 7. oktober og det viser seg at vi har fått en økning på 1 million kroner til bygningsvedlikehold.

Styret har valgt å konsentrere om bygningsvedlikehold i budsjettsøknadene til staten, og vi søkte om fem millioner kroner og fikk i år en million kroner. Selv om summen er lavere enn den vi søkte om, er dagens tildelingen likevel gledelig og vil gjøre Østfoldmuseene i stand til å utføre godt samlingsforvaltningsarbeid i årene som kommer.

Bygningsvedlikeholdsetterslepet er vel dokumentert og beløper seg til over 50 millioner kroner. Østfoldmuseene har 76 antikvariske bygninger og et fellesmagasin som har behov for økte ressurser. Østfoldmuseene har også en egen bygningsgruppe bestående av kvalifiserte medarbeidere som i disse dager er rundt på befaring på alle museene for å sette opp en prioriteringsliste til styret. Frist for ferdigstillelse av denne er 1. desember. Når listen er klar blir det lett å velge ut hvor vi skal sette inn de økte ressursene. Østfoldmuseene brukte ca. 1 million kroner på bygningsvedlikehold i 2014. Beløpet er økt for 2015 og vil øke ytterligere med denne øremerkede bevilgningen fra 2016.

Østfoldmuseene fikk ifjor 26.564.000 kr. I statsbudsjettet for 2016 er dette øket til 28.050.000 kr.

Skrevet av Gunn Mona Ekornes
– Direktør Østfoldmuseene

5% økning i antall besøkende i 2014

mandag, februar 16th, 2015
Velkomst på Verket 20 (Foto Trine Gjøsund, Østfoldmuseene)

De kongelige hilser på museets ansatte . Åpningen av Verket 20 har bidratt positivt til de gode besøkstallene i Moss.
(Foto Trine Gjøsund, Østfoldmuseene)

Besøkstallene viser en økning på cirka 5% for Østfoldmuseene samlet i 2014 og det er en bedring  fra fjoråret der museene hadde en nedgang på 9,6%. 86.906 publikummere fant veien til  våre museer i 2014 mot 82.633 i fjoråret.

Årsaken til den samlede økningen er blant annet at vi i fjor markerte grunnlovsjubileet og dermed hadde en rekke nye utstillinger og flere arrangementer knyttet til 1814 og feiringen. I Moss åpnet vi også en ny besøksarena, Verket 20,  som ga en rekke nye besøkende. Storedal Kultursenter hadde også en fin vekst mye på grunn av Ridderdagene som hadde flere deltagere enn tidligere. Nedgang ble det hos Borgarsyssel Museum som på grunn av sykdom måtte kansellere et to dagers tradisjonelt og godt besøkt julearrangement.

Utstillingsbesøk på eksterne arenaer
Østfold fylkes billedarkiv viste i perioden mai til oktober en stor fotoutstilling i Solbergtårnet v/E6. Det er ikke installert teller i Solbergtårnet, men basert på at ansatte som har hatt jevnlig tilsyn og gjort vedlikehold, at vi har lagt ut brosjyrer og fylt på regelmessig med disse, vakthold og lignende – og samtidig telt, har det resultert i et forsiktig estimat på 6.500 besøkende (35 pers pr dag i 6 mnd).

Besøkstallene 2014 pr museum (2013 tallene i parantes):

Moss by- og industrimuseum: 7.485  (5.465)
Halden historiske Samlinger: 33.478  (28.686)
Fredrikstad Museum: 19.362  (18.864)
Storedal Kultursenter: 3.323  (2.867)
Trollull fellesmagasin: 44  (44)
Borgarsyssel Museum : 8.109  (8.870)
Folkenborg Museum: 4.691  (5.048)
Haldenvassdragets Kanalmuseum: 7.183  (8.140)
Kystmuseet Hvaler: 3.231  (4.649)

 

 

 

 

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

mandag, november 24th, 2014
Fanene returnerte til Fredriksten festning.

Fanene returnerte til Fredriksten festning og vises i utstillingen «Frykt og Ære. Utstillingen har nå fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. (Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene)

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold! 

Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt tildelt et tilskudd på 75 250 kr for budsjettåret 2014, som gaveforsterkning for private donasjoner, under kapittel 320, post 85, jf. Prop.1 S Tillegg (2013-2014). Gavene er gitt til den nye krigshistoriske utstillingen ved Halden historiske Samlinger og istandsetting av kjøkkenet ved Fredrikshald Teater.” 

Nye utstillinger og til istandsetting av anlegg er begge formål som faller innenfor ordningen, og søknaden fra Østfoldmuseene oppfylte vilkårene for å få gaveforsterkning.

– ”Vi er veldig glade for at vi fikk en andel fra gaveforsterkningsordningen. Summen utgjør 25% av utbetalte midler som Østfoldmuseene fikk utbetalt fra private givere i Halden i første halvår 2014, og midlene kommer godt med til å dekke deler av kostnadene vi har hatt med Frykt og ære krigsutstillingen på Fredriksten festning i Halden, samt til det nye kjøkkenet på Fredrikshald teater”, sier Gunn Mona Ekornes. Det viser at det nytter å søke om både store og små statlige midler, og for vår del har vi allerede meldt inn søknad for denne høsten, samt at vi har søknader på gang for 2015 dersom ordningen videreføres, noe vi selvsagt håper”.

Om gaveforsterkningsordningen til den nye regjeringen
Regjeringen innførte i 2014 en ny gaveforsterkningsordning. Ordningen gjelder pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Ordningen omfatter også gaver til oppgradering av eksisterende eller til nye utstillinger.

Det er 72 museum som vil kunne søke om gaveforsterkning i 2014 og disse er Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design, museene i det nasjonale museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70, og de samiske museene som får fast driftsstøtte
fra Sametinget. Det er satt av en bevilgning på 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Kulturdepartementet har utarbeidet nærmere retningslinjer for ordningen og det legges opp til at 2014 er et prøveår.

Regjeringen har lagt fram forslag om å styrke og vidreutvikle ordningen om gaveforsterkning i 2015. Det er derfor foreslått en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015.

(Pressemelding fra Østfoldmuseene 19.11.14) 

Pressemelding 6.2.14 kl 08:30 Besøkstall ved Østfoldmuseene i 2013

torsdag, februar 6th, 2014

PRESSEMELDING: Færre besøkende  – tar grep med nye og flere publikumstiltak 

Østfoldmuseene fikk en nedgang i antall besøkende i 2013. Heldigvis er årsakene kjente og optimismen stor for årets sesong der markering av grunnlovsjubileet står i fokus.

Sommer i sansehagen på Storedal. Foto: Ingvild Hasle

Storedal Kultursenter hadde økning i sine besøkstall i 2013. (Foto: Ingvild Hasle, Østfoldmuseene)


Grunnen til reduksjonen i antall besøkende på 9,7% i 2013 skyldes hovedsaklig at ett av våre største museer, Borgarsyssel museum,  har gått for halv maskin under ombyggingsprosessen av nytt administrasjonbygg. Dette har påvirket både publikumsområdet og aktivitetstilbudet. Ved Fredrikstad museum hadde de i 2012 arrangementer på Isegran under EM i fotball som trakk mange publikummere. Dette arrangementet ble ikke gjennomført i 2013.

Gledelig er det  da å registrere at de av våre museer som ligger mer landlig til/friluft har hatt en økning i antall besøkende; dvs Storedal Kultursenter, Kystmuseet Hvaler og Folkenborg museum. På Storedal skyldes nok økningen i stor grad det nye arrangementet «Ridderrittet» som gikk av stabelen siste helgen i august. Andre årsaker kan være det pene været som var i sommersesongen og at uteaktiviteter fristet.

Fortsetter veksten i digitale kanaler
Østfoldmuseene har fortsatt en vekst i sine digitale kanaler. Nettsidene hadde en vekst på antall unike brukere med 19% (fra 43.269 til 51.384) og sidevisninger økte med 6%  (fra 216.601 til 229.385).  Vi har lagt ut 96 YouTube videoer om ulike museumssaker og videoene har blitt vist over 20.400 ganger.  På Digitalt museum finner man nå 15.661 objekter fra Østfoldmuseenes samlinger (mot 11.200 på samme tid ifjor).

Grep i 2014
Østfoldmuseene har tatt grep for  årets sesong allerede. I anledning grunnlovsjubileet har Østfoldmuseene lansert et nytt nettsted, ostfold1814.no, det arrangeres 1814-foredrag, det kommer bokutgivelser, en ny publikasjon i skriftserien og ute på avdelingene skal ikke mindre enn 19 grunnlovsjubileumsarrangement gå av stabelen. Alt fra nye store utstillinger til konserter og foredrag. Mange av hendelsene i 1814 foregikk på Østfoldmuseene arenaer (Fredriksten Festning, Isegran, Kongsten Fort, Folkenborg m.fl) slik at her vil nå publikum kunne ha historiske opplevelser i autentiske omgivelser. I tillegg blir det Smaalensmarken, bygdedager og de mer tradisjonelle aktivitetene.  Barnas Museumsstafett  tilbyr nytt aktivitetsprogram i år også. Mao det er mye som skjer og vi håper mange publikum tar turen til museene i år.Ombyggingsarbeidene ved Borgarsyssel museum er også ferdig ved påsketider slik at museet vil gå for full maskin ved museumsåpningen i mai/juni.

Her er besøkstallene fra Østfoldmuseene i 2012 og 2013.

Besøkstall Østfoldmuseene

2012

2013

Borgarsyssel Museum

14.090

8.870

Folkenborg museum

5.029

5.048

Haldenvassdragets Kanalmuseum

8.369

8.140

Kystmuseet Hvaler                          

4.242

4.649

Moss by- og industrimuseum                     

5.700

5.465

Halden historiske Samlinger

30.619

28.686

Fredrikstad Museum

21.489

18.864

Storedal Kultursenter

1.960

2.867

Trollull fellesmagasin, Mysen

53

44

Totalt ant. besøkende

91.551

82.633

Endring

+ 3,52 %

-9,69%

 

———————————————————————————————————————————

Ønskes ytterligere kommentarer evt. intervjuer i forbindelse med denne pressesaken – ta kontakt med:

– Gunn Mona Ekornes, Administrerende direktør.Epost: guneko@arkiv.ostfoldmuseene.no  T: 909 62031
– Hilde Marthinsen, Markedssjef.  Epost: hilmar@arkiv.ostfoldmuseene.no T: 916 90073