Posts Tagged ‘Inge Bugge Knudsen’

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Østfoldmuseene lanserer to nye blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseene utvider sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier og lanserer to nye blogger. De nye bloggene er Kystkulturbloggen og Herregårdsnettverket. Som navnene tilsier fokuserer bloggene på to vidt forskjellige temaer.

Da Østfoldmuseene lanserte nye nettsider ved utgangen av 2010, var det for å ta skrittet ned fra pidestallen og ut mot publikum. Vi ønsker å invitere til brukermedvirkning og dialog slik at innholdet også påvirkes av dere. Som en videreføring av denne tanken lanseres nå to nye fagblogger. I tillegg finnes Det skandinaviske reisendekartet som ble opprettet allerede i april 2010. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Samtidig inviterer vi nå til dialog mellom fagpersoner og publikum gjennom bloggenes kommentarfelt.

Kystkulturbloggen

Kystkulturbloggen skrives av Inge Bugge Knudsen. Inge er konservator for kystkultur ved Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene. Gjennom bloggen ønsker han å formidle stoff som er relatert til kystkultur, med utgangspunkt i det som forfatteren er interessert i innen temaet. Bloggen er derfor ikke begrenset til Fredrikstad, ei heller Østfold.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Hva er kystkultur og hvorfor ta vare på den?

lørdag, februar 19th, 2011
Inge Bugge Knudsen, foto: Hege Steen Langvik

Inge Bugge Knudsen, foto: Hege Steen Langvik

Østfoldmuseene – Fredrikstad museum og Kystmuseet Hvaler satser på kystkultur. 

Langs hele norskekysten har mennesker alltid vært avhenging av havet og havets ressurser. Hav og sjø var og er en viktig næringskilde, men også avgjørende for transport og frakt og i dag for utvinning av nye energikilder. Mange vil vel tenke på Norge som en landbruksnasjon, men for de aller fleste nordmenn som har levd før oss var båten og noten like viktig som hesten og ljåen. Skipsfart og fiske utgjorde grunnstammen i den norske økonomien. Samtidig var havet og fjordene den kommunikasjonsåren folk brukte. Kysten, havet og livet på det har derfor vært helt avgjørende i utformingen av vår felles historie og identitet.   

Kystkulturbegrepet favner vidt. Likevel kan vi si at kystkultur først og fremst betegner mennesker, aktiviteter og kunnskap som er og var direkte knyttet til sjøen og randsonen mellom sjø og land. Her i nedre Glomma –regionen har vi en svært rik og mangfoldig kystkultur og historie knyttet til denne. Glomma brakte tømmer fra innlandet og  la grunnlaget for utskipningshavner og sagbruksnæring. Nærheten til våre naboland Sverige og Danmark, ga seg utslag i både handelsvirksomhet, men gjorde også regionen strategisk viktig i sjøforsvars -sammenheng. Nærheten til havet gjorde at mange i de ytre strøkene, ikke minst på Hvalerøyene drev det vi kaller flerbruksnæring og var helt avhengig av sjøen, enten det var for å fiske eller for å frakte kyr og sau til beite. Nå i nyere tid har fritidskulturen knyttet til båt, seiling og hytteliv satt sine spor og for mange vil nok Fredrikstad og Hvaler være synonymt med nettopp seiling og fritidsbåter. I dette bildet er det særlig båtkonstruktør Bjarne Aas, verdenskjent for sine seilbåter, med sitt verft på Isegran, Fredrikstad i mellom- og etterkrigstiden, som er fremtredende.

Kystkultur er et av områdene som Østfoldmuseene vil satse på i tiden fremover. Vi har derfor utarbeidet en maritim plan som peker ut hovedpunktene i denne satsningen og det er ansatt en egen kystkulturkonservator. Det er først og fremst Fredrikstad museum og Kystmuseet Hvaler som kommer til å arbeideaktivt på dette feltet. Øya Isegran i Fredrikstad, som har spilt en sentral rolle i Fredrikstads maritime historie med  festningsanlegg, orlogsverft og seilbåtverft er knutepunktet for museenes kystkulturvirksomhet. Her holder også trebåtverftet Maritime Center til og er en viktig støttespiller til museet. Museene har til sammen 56 båter og fartøy- alt fra små eker til store hvalerskøyter. Flere av båtene våre er i bruk i sommerhalvåret, mens andre står utstilt eller er lagret på land. Alle båtene våre skal nå dokumenteres og registreres og vi går i gang med å få satt flere av båtene under tak.  Samtidig vil vi i tiden fremover jobbe med formidling av kystkultur generelt og en ny utstilling på Isegran er under planlegging. Veldig mye av vår gamle kystkultur er i ferd med å forsvinne. Både kulturminner som støer og naust, men også kunnskapen om båtbygging og livet på sjøen forsvinner. Østfoldmuseene samarbeider derfor med nasjonale og regionale myndigheter og andre museer med å dokumentere og ta vare på denne delen av vår kulturarv.

Inge Bugge Knudsen,
Konservator for kystkultur