skip to Main Content

Nå skal rynkerosen bekjempes

Rynkerose Rosa rugosa finnes i mange hager, og er også blitt plantet ut langs veikanter. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, www.flickr.com.

Rynkerose Rosa rugosa finnes i mange hager, og er også blitt plantet ut langs veikanter. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, www.flickr.com.

Rynkerosen Rosa rugosa som står i mange hager er det nå satt ekstra fokus på, for å kunne bekjempe. Den har stått på svarte listen siden 2007, sammen med andre hageplanter som lupin Lupinus polyphyllus og platanlønn Acer pseudoplatanus. Dette fordi de sprer seg alt for lett i naturen og konkurrerer ut stedegne planter i naturen vår.

Rynkerosen utvikler rikelig med nyper, og disse sprer arten på to måter. Fuglene som spiser de sprer disse både lokalt og over lengre strekninger. Siden planten også sprer seg med rotskudd, kan deler av roten eller frøene/frukten også spres over lengre strekninger med vann, også saltvann. I tillegg til at den konkurrer ut vanlige arter, kan gener fra rynkerose også overføres til naturlige bestander.

Direktoratet for naturforvaltning har i disse dager sendt på høring en handlingsplan mot rynkerosen. Målet med handlingsplanen er å forhindre at arten sprer seg ytterligere, dette gjelder fra områder i Sør-Norge. I Nord-Norge er den så lite utbredt at målet her er å fjerne kjente forekomster helt, og hindre evt. nyetablering.

For å hindre spredning er det beiting og årlig skjøtsel i form av slått, nedklipping og klipping av skudd som er nevnt som foretrukne metoder. Men der dette ikke er realistisk vil man bruke kjemiske metoder for å bekjempe arten.

DN skriver at det i hovedsak er fylkene langs kysten fra Østfold til og med Nordland som trenger bevilgninger for å gjennomføre tiltak. Behovet er anslått til vel 5 millioner kroner for femårsperioden til og med 2016.

Back To Top